Провідні наукові напрямки дослідження колективу кафедри спрямовані на вивчення етіології та патогенезу, а також оптимізацію лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань.

Співробітниками проводилось вивчення питань епідеміології стоматологічних захворювань у пацієнтів різних вікових та етнічних груп, мешканців регіонів в умовах поєднаної дії чинників антропогенного і природнього ґенезу (М.А. Лучинський).

Клінічно, морфологічно та молекулярно-генетично доведено роль поліморфізму гену ядерного фактора транскрипції NF-κB1, у патогенезі генералізованого пародонтиту. На основі отриманих даних запропоновано комплексний, індивідуально орієнтований алгоритм обстеження пародонтологічних пацієнтів (Н.В. Гасюк).

В роботах співробітників кафедри дістала подальшого розвитку проблематика морфофункціонального стану слинних залоз та тканин пародонта на тлі опікової хвороби та при хронічної жовтяниці (С.І. Бойцанюк, М.О. Левків).

Клінічно обґрунтоване комбіноване застосування оральних антисептиків, гепатопротекторів та імуномолуляторів для лікування захворювань пародонта на тлі хронічного панкреатиту та коліту (Н.В. Чорній, Н.В. Манащук).

Експериментально обгрунтовані патогенетичні механізми порушення метаболічних та імунних процесів за різних типів запальної реакції в пародонті та токсичної дії адреналіну та тіатріазоліну (І.О. Суховолець, Х.В. Погорецька). В експерименті встановлено роль мелатоніну в холінергічній регуляції серця різної статі за умов адреналінового пошкодження (О.В. Шкумбатюк). Значна увага на кафедрі приділяється розробці та впровадженню в практичну стоматологію нових методів діагностики і лікування патології тканин пародонта «Спосіб визначення вірогідності загострень генералізованого пародонтиту за допомогою комплексного цитологічного аналізу» (Н.В. Гасюк) та «Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту» (Н.В. Гасюк), «Спосіб лікування або профілактики захворювань тканин пародонту у дітей, які проживають на територіях, забруднених ксенобіотиками» (М.А. Лучинський) та «Спосіб профілактики або лікування карієсу зубів у дітей, які проживають на територіях забруднених ксенобіотиками» (М.А. Лучинський).

Написані та впроваджені в практичну охорону здоров’я наступні видання:

Авторське право на твір 103797 Україна. Морфологічні аспекти клінічного перебігу атопічного хейліту / Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Мочалов Ю.О., Клітинська О.В., Погорецька Х.В. – 07 04. 2021р.

Методичні рекомендації: гематологічні показники та їх значення в практиці лікаря-стоматолога (О.П. Ступак, А.П. Левицький, Т.П. Скрипнікова, Н.В. Гасюк).Застосування морфологічних методів дослідження в діагностиці дерматозів із аутоімунним компонентом у стоматології (Н.В. Гасюк).Застосування морфологічних методів дослідження у діагностиці та прогнозуванні клінічного перебігу генералізованого пародонтиту (Н.В. Гасюк, Г.А. Єрошенко).

Інформаційні листи: метод діагностики порушень кальцієвого обміну у дітей з екопатологією (М.А. Лучинський, О.З. Гнатейко, Н.С. Лук’яненко, Н.Р. Кеч, С.О. Печеник , Г.С. Чайковська ).Спосіб профілактики та лікування карієсу зубів у дітей, які проживають на територіях забруднених ксенобіотиками (М.А. Лучинський, В.М. Лучинський Ю.І. Лучинська, О. І. Остапко, М. Л.Шемелько).Спосіб лікування та профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях (М.А. Лучинський, В.М. Лучинський Ю.І. Лучинська, В.Б. Петрунів, М.Л. Шемелько).Спосіб профілактики та лікування захворювань тканин пародонту у дітей, які проживають на територіях забруднених ксенобіотиками (М.А. Лучинський, В.М. Лучинський Ю.І. Лучинська, О.І. Остапко, М.Л.Шемелько).Нововведення:спосіб визначення вірогідності загострень генералізованого пародонтиту за допомогою комплексного цитологічного аналізу (Н.В. Гасюк, П.А. Гасюк). Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту (Н.В. Гасюк, Г.А. Єрошенко, С.Б. Герасименко, П.А. Гасюк, В.Б. Радчук).

За результатами наукових досліджень співробітники кафедри опублікували понад 450 друкованих праць присвячених оптимізації діагностичного процесу та лікуванню твердих тканин зубів, патології тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота шляхом застосування високо специфічних молекулярно-генетичних та імуногістохімічних методів дослідження. Опубліковані напрацювання слугують вагомим теоретичним підґрунтям для розробка патогенетичних підходів до лікування та профілактики захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота і знайшли широке застосування при вирішенні ряду фундаментальних і прикладних завдань сучасної стоматології та впроваджені у навчально-педагогічний та лікувальний процес Вищих медичних навчальних закладів України та практичну охорону здоров’я.Співробітники кафедри є провідними лекторами на Міжнародних конференціях студентів та молодих вчених, зроблено понад 35 доповідей у науково-практичних конференціях.Результати напрацювань оприлюднено в монографіях «Gums in normal and inflammation» (N. Gasyuk, I. Popovich, M. Levkiv) «Морфо- і гістогенез основних стоматологічних хвороб» (П.А. Гасюк, П.А. Гасюк, С.І. Данильченко, Н.В. Гасюк), та навчальних посібниках «Особливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах» (Н.В. Гасюк, П.А Гасюк.)

На кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток, де студенти під керівництвом асистентів кафедри проводять наукові дослідження, проводять обговорення результатів дослідження. На етапах наукової діяльності студенти накопичують та синтезують первинний матеріал по виконанню наукових досліджень із різних напрямків терапевтичної стоматології та працюють згідно провідних напрямків роботи кафедри. Діяльність кафедри в даному питанні спрямована на розкриття теоретичного, практичного потенціалу студентів та розвиток творчих здібностей.Кафедра терапевтичної стоматології у межах роботи студентського наукового товариства постійно проводить інтенсивний пошук форм, методів та прийомів навчання, які б формували практичні навички майбутніх фахівців. Студенти стоматологічного факультету приймають участь в наукових конференціях, зокрема щорічних Міжнародних конференціях студентів і молодих вчених у м. Тернополі та м. Полтаві, м. Ужгород на Всеукраїнських стоматологічних конференціях. В рамках роботи СНТ проводяться практичні майстер-класи, які дають можливість студентам набувати та вдосконалювати практичні навички із художньої реставрації. З 2008 року студенти приймають участь в наукових конференціях студентів і молодих вчених та конкурсах на кращу практичну роботу - «Фахівець року». Високий рівень практичних навичок набутий студентами під час навчання на кафедрі терапевтичної стоматології дає можливість гідно представляти рідний навчальний заклад на Міжнародних конкурсах фахової майстерності та посідати призові місця.

Викладачами кафедри видані наступні наукові та навчально- методтичні доробки:

Наукові досягнення співробітників кафедри стали можливими завдяки тісній інтеграції із фундаментальним кафедрами (гістології, патоморфології, патологічної фізіології) та іншими вузами (Науково дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, м. Полтава), що слугує теоретичним та експериментальним підгрунтям для розробки діагностичних та лікувальних маніпуляцій у стоматології та є невід’ємною складовою у формуванні особистості молодих фахівців.

Доповідь професорки Гасюк Н.В. в рамках роботи науково-практичного семінару для лікарів-стоматологів «Трансформація медичної стоматологічної практики» на тему «Клінічні алгоритми діагностики раку слизової оболонки порожнини рота», м. Київ, (7 вересня 2022р)


Колегіальна дискусія професорки Гасюк Н.В. в рамках роботи науково-практичної конференції «Стоматологічна допомога Україні: сьогодення та перспективи розвитку» на тему «Клінічні алгоритми раку слизової оболонки порожнини рота», м. Київ (25 травня 2022р.)Доповідь та колегіальна дискусія професорки Гасюк Н.В. в рамках роботи фахової школи з безперервного професійного розвитку лікаря-стоматолога «Стоматологічна практика в умовах пандемії» на тему «Клінічна характеристика захворювань слизової оболонки порожнини рота у пацієнтів, які перенесли Covid-19 ‒ Що необхідно знати стоматологу в умовах пандемії?», 7 квітня, 2022р.Робоча зустріч професорки кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Н.В. із колегами в рамках 6 Національного Українського стоматологічного конгресу «Інноваційні технології в стоматології» м. Київ, (22 жовтня, 2021р.)


Робоча зустріч професорки кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Н.В. із колегами в рамках 6 Національного Українського стоматологічного конгресу «Інноваційні технології в стоматології» м. Київ, (22 жовтня, 2021р.)


Робота модераторів професорки Гасюк Н.В. та професорки Клітинської О.В. в рамках симпозіуму «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота», м. Київ, 23 жовтня, 2021р.


Доповідь професорки Гасюк Н.В. в рамках роботи симпозіуму «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота», м. Київ, 23 жовтня, 2021р


Нагородження професорки Гасюк Н.В. відзнакою

«За досягнення в стоматології», м. Київ, 23 жовтня, 2021р.

Участь викладачів кафедри терапевтичної стоматології у Фаховій школі з безперервного професійного розвитку лікаря-стоматолога: Стоматологічна практика в умовах пандемії , Київ- Дніпро- Кривий Ріг ( 2021 )

Участь працівників кафедри у циклі навчальних тренінгів для розробників тестових завдань, організованим "Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" та "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України" ( 2021 )

Участь професора Гасюк Н.В. в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стоматологія Придніпров'я 2020", 22 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя.

Наукова робота кафедри активно імплементується у практичну діяльність лікарів різного стоматологічного фаху:

Участь професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни, у всесвітньому конгресі «Alpha Dent World Implantology Congress 2020», м. Рим, Італія .(2020)

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у національних та міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах та симпозіумах:

Участь професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни та аспіранта Радчука Володимира Богдановича, у підсумковій науково-практичній «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м. Тернопіль. (2019)

Участь співробітників кафедри терапевтичної стоматології (проф. Гасюк Н.В., доц.В національному стоматологічному конгресі «Стоматологічне здорз міжнародної участі «Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології», м. Чернівці ернівці . (201 9 роф .Гасюк Н.В. Антонишин І.В., ас. Серватович А.М., ас. Радчука В.Б.) у роботі XIII міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, м.Тернопіль. (2019)

Участь професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни V національному стоматологічному конгресі «Стоматологічне здоров’я – інтегральна складова здоров’я нації», м. Київ. (2019)

фото зліва - проф. Клітинська О.В.; проф .Гасюк Н.В. фото справа - проф. Мазур І.П., проф .Гасюк Н.В.

Участь професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни та доцента Залізняк Марти Степанівни у науково-практичній конференції із міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології», м. Чернівці. (2019)

Участь у проведенні лекторію професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни в рамках науково-практичної конференції із міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології», м. Чернівці. (2019)

У 2018 році співробітниками кафедри терапевтичної стоматології було проведено науково- практичну конференцію з міжнародною участю "Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота".

Учасники конференції (НОК "Червона калина" , 2018)

Доповідає доц. кафедри терапевтичної стоматології Бойцанюк С.І. (НОК "Червона калина" , 2018)

Участь у проведенні лекторію професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни в науково-практичної конференції із міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної стоматології», м. Полтава.

Стоять зліва направо: доц. Черняк В.В., доц. Марченко І.Я., проф. Гасюк Н.В. (2018)

Участь професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни та аспіранта Радчука Володимира Богдановича, у підсумковій науково-практичній «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м. Тернопіль, (2018)

Доповідь професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни в рамках науково-практичної конференції із міжнародною участю Ternopil Dental Summit, м. Тернопіль, (2017)

Спілкування із колегами в рамках лекторію професора кафедри терапевтичної стоматології Гасюк Наталії Володимирівни, м. Ужгород,

Стоять зліва направо: доц. Гасюк Н.В., Маруха р., доц. Костенко С.Б. (2016)