Стоматологічний факультет ТДМУ заснований 1 вересня 2004 року рішенням національної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України з правом підготовки 100 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія».

У січні 2006 року створена перша профільна кафедра стоматології. Студенти 2-го курсу стоматологічного факультету розпочали вивчення стоматологічних дисциплін — пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології. Кафедру розмістили у навчальному корпусі на вулиці Руській, 12, а очолив її доктор медичних наук, професор Степан Черкашин. Навчальний процес на кафедрі забезпечували кандидат медичних наук Олександра Кольба, асистент Світлана Бойцанюк — пропедевтика терапевтичної стоматології; кандидати медичних наук Олександр Авдєєв — пропедевтика дитячої стоматології та Ернест Оконський — пропедевтика ортопедичної стоматології.

У вересні 2006 року кафедру стоматології реорганізували й створили три профільні кафедри: терапевтичної та дитячої стоматології, пропедевтики стоматологічних дисциплін та кафедру хірургічної та ортопедичної стоматології. У 2009/2010 навчальному році проведено реорганізацію кафедр і зорганізовано чотири профільні кафедри стоматологічного факультету — терапевтичної, хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології, які функціонують і нині.

Спеціальність «Стоматологія» акредитована за наказому МОН України № 3090л від 5 грудня 2014 року[1] з ліцензійним обсягом 200 осіб.

Офіційною датою створення кафедри терапевтичної стоматології, як окремого структурного підрозділу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, є січень 2011 р., коли за наказом ректора було реорганізовано кафедру терапевтичної та дитячої стоматології на дві кафедри: терапевтичної стоматології (зав. кафедри к. мед. н., доц. Лучинський М.А.) та дитячої стоматології (зав. кафедри к. мед. н., доц. Гевкалюк Н. О.).

Історія кафедри бере свій початок із моменту створення стоматологічного факультету, коли у січні 2006 року була створена перша профільна кафедра стоматології, на якій студенти 2 курсу стоматологічного факультету вивчали пропедевтику терапевтичної стоматології. Кафедра розміщувалась у навчальному корпусі по вул. Руській 12, очолював її проф. Черкашин С. І. У вересні 2006 року було проведено реформування кафедри стоматології та створено три профільні кафедри: пропедевтики стоматологічних дисциплін (завідувач кафедри професор Черкашин Степан Іванович), терапевтичної і дитячої стоматології (завідувач кафедри канд. мед. наук, доцент Авдєєв Олександр Володимирович, а з липня 2010 р. канд. мед. наук, доц. Гевкалюк Наталія Олександрівна), хірургічної та ортопедичної стоматології (завідувач кафедри доцент Нагірний Ярослав Петрович). З метою підвищення якості навчання студентів, підвищення рівня навчально-методичної, науково-дослідної роботи та лікувальної допомоги наказом ректора в січні 2011 р. кафедру терапевтичної та дитячої стоматології реорганізовано на дві кафедри: кафедру терапевтичної стоматології та кафедру дитячої стоматології.

Від початку створення кафедри вона знаходиться в теоретичному корпусі університету, за адресою вул. Чехова, 3 (рис. 1). Загальна площа приміщень, на той час, складала 304,5 м2. В розпорядженні кафедри знаходилися: кабінет зав. кафедри, кімната для викладачів, стерилізаційна, 6 клінічних залів на 13 робочих місць та фантомної кімнати, які знаходяться на І поверсі корпусу.

Теоретичний корпус університету в якому знаходиться

  • кафедра терапевтичної стоматології.(2016 рік)

В 2015 р. матеріальна база кафедри розширилась за рахунок додаткових приміщень. На даний час загальна площа приміщень складає 412,7 м2. В розпорядженні кафедри знаходяться: кабінет зав. кафедри, 3 кабінети доцентів, кімната для викладачів, навчально-методичний кабінет, стерилізаційна, 2 навчальні кімнати, 6 клінічних залів на 11 робочих місць та фантомний клас на 12 робочих місць. Кафедра обладнана сучасною стоматологічною апаратурою, діагностичним інструментарієм та стоматологічними матеріалами (фото 2). Фантомний зал оснащений універсальними фантомами та стоматологічними установками (блок лікаря).

Матеріальна база кафедри. (2016 рік)

Нова окрема стерилізаційна кімната (2019 рік)

Створений новий фантомний клас (2016 рік)

На протязі становлення кафедра з маленького курсу виросла в могутній науковий та навчально-педагогічний підрозділ інституту, який виконує всі основні завдання поставлені перед нею керівництвом університету. Очолює кафедру з 2011 року доктор медичних наук, професор Лучинський Михайло Антонович.

Завідуючий кафедрою д. мед. н., проф. Лучинський М.А. (2015 рік)

Михайло Антонович закінчив з відзнакою в 1986 році стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту (ІФДМІ) і був залишений для подальшого навчання в клінічній ординатурі по спеціальності «Стоматологія» при кафедрі терапевтичної стоматології цього ж інституту (1986-1988 рр.). З 1988 р. працював на кафедрі дитячої стоматології ІФДМІ спочатку на посаді асистента, з 2000 р. – доцента, а з 2007 по 2009 рр. очолював дану кафедру. З 2000 по 2005 рр. виконував обов’язки заступника проректора з гуманітарної освіти та виховання ІДМА. У 2009-2010 рр. очолював кафедру дитячої стоматології Ужгородського національного університету і в листопаді 2010 р. на запрошення ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» очолив кафедру терапевтичної стоматології даного університету. В 1999 р. захистив дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: "Особливості профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням сучасних чинників ризику" і в 2002 р. йому присвоєно вчене звання – доцента кафедри дитячої стоматології. В 2015 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Стан стоматологічного здоров’я та адаптаційні можливості організму дітей із зубощелепними аномаліями в умовах поєднаної дії чинників антропогенного і природнього ґенезу» і в цьому ж році присвоєно вчене звання – професора кафедри терапевтичної стоматології. Михайло Антонович є співавтором двох деклараційних Патентів України на винахід, 8 деклараційних Патентів України на корисну модель, трьох навчально-методичних посібників, опублікував більше 150 наукових праць. Під його керівництвом захищена одна дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Лучинський М. А. є лікарем вищої кваліфікаційної категорії по терапевтичній стоматології.

На даний час на кафедрі викладають 2 д-р. мед. н., проф., 9 доцентів, 4 асистентів кандидатів медичних наук . Для забезпечення навчально-педагогічного, наукового та лікувального процесів на кафедрі працюють 4 лаборанти. На кафедрі проходять навчання 2 магістранти зі спеціальності стоматологія.

Колектив кафедри терапевтичної стоматології ( 2016 рік)

Стоять зліва направо: лаб. Бондарук О.Б., доц. Пацкань Л.О., доц. Суховолець І.О., ас. Шкумбатюк О.В., ас. Паласюк Б.О., доц. Погорецька Х.В., ас. Серватович А.М., асп. Болюк Ю.В.

Сидять зліва направо: ас. Антонишин І.В., доц. Гасюк Н.В., доц. Залізняк М.С., проф. Лучинський М.А., доц. Бойцанюк С.І., доц. Чорній Н.В., доц. Левків М.О.


І ряд (зліва направо): асистент Антонишин І.В., доц. Гасюк Н.В., доц. Залізняк М.С., зав. кафедри, проф. Лучинський М.А., доц. Бойцанюк С.І., доц. Чорній Н.В., к. мед. н. Левків М.О.

ІІ ряд (зліва направо): старший лаборант Боднарук О.Б., к. мед. н. Пацкань Л.О., к. мед. н. Суховолець І.О., к. мед. н. Шкумбатюк О.В., к. мед. н. Паласюк Б.О., к. мед. н. Погорецька Х.В., асистент Серватович А.М., магістрант Болюк Ю.В.

Бойцанюк Світлана Іванівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології, виконує обовязки декана факультету. В університеті працює із 2006 року. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Морфофункціональний стан слинних залоз та тканин пародонта на тлі опікової хвороби”. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Науковий інтерес — захворювання тканин пародонта. Опублікувала близько 50 наукових праць, методичні рекомендації.

Чорній Наталія Володимирівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології, виконує обовязки завуча кафедри. В університеті працює із 2006 року. Свою трудову діяльність розпочинала асистентом кафедри, тоді ще дитячої та терапевтичної стоматології, коли у 2011 році кафедру реформували, залишилась на кафедрі терапевтичної стоматології. Із 2008 по 2011 р. працювала заступником декана стоматологічного факультету. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему ”Клінічне обґрунтування комбінованого застосування орального антисептика та гепатопротектора для лікування захворювань пародонта на тлі хронічного панкреатиту”. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Науковий інтерес — захворювання тканин пародонта у осіб із сопутньою патологією. Опублікувала понад 50 наукових праць, 4 патенти, методичні рекомендації.

Манащук Надія Володимирівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології. Працює в університеті з 2006 року починала - старшим лаборантом кафедри дитячої та терапевтичної стоматології, а з 2007 - асистентом. З листопада 2013 року- доцент кафедри. На кафедрі відповідала за наукову та лікувальну роботу. З 2008 по 2011 роки виконувала обов’язки заступника декана стоматологічного факультету. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічна ефективність комбінованого застосування антисептика та імуномодулятора при лікуванні захворювань пародонта у хворих з хронічними колітами різної етіології». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Наукові інтереси –профілактика та лікування захворювань пародонта. За період роботи в університеті опублікувала більше 46 наукових праць, видала 1 інформаційний лист, 4 патенти, методичні рекомендації.

Суховолець Ірина Орестівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології, кандидат медичних наук. З вересня 2010 р. працює асистентом кафедри терапевтичної стоматології в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порушення метаболічних та імунних процесів за різних типів запальної реакції в пародонті та токсичної дії адреналіну». Опублікувала 22 науково-педагогічних праці, з них 8 статей - у фахових виданнях рекомендованих ВАК, 1 стаття у закордонних виданнях. За останні 5 років опублікувала 22 друковані праці.

Гасюк Наталія Володимирівна, професор кафедри терапевтичної стоматології, доктор медичних наук, на кафедрі терапевтичної стоматології працює із січня 2014 року. У 2003 році закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. Із 2006 по 2013 рік працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава). Із січня 2014 року працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». Із квітня 2014 по теперішній працює доцентом кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

У лютому 2009 році при Спеціалізованій Вченій раді Д. 52.600.02 Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського МОЗ України успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональна організація ясен в нормі та при запаленні» за спеціальністю 14.03.09 – «гістологія, цитологія та ембріологія».

У січні 2016 році при спеціалізованій Вченій раді Д 26.003.06 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Цитологічні і цитогенетичні особливості слизової оболонки порожнини рота людини в нормі та при запальних процесах».

Автор – 175 наукових та методичних праць, 3 монографій, 1 начального посібника, 3 патентів та 3 методичних рекомендацій.

Левків Мар’яна Орестівна у 2009 році закінчила стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. З 2011 по 2013 рік працювала на посаді старшого лаборанта кафедри терапевтичної стоматології і, за сумісництвом, асистент цієї ж кафедри, а з 2013 р. – асистент кафедри терапевтичної стоматології. З 2016 року перебуває на посаді доцента кафедри, а також є відповідальною за роботу з іноземними студентами на кафедрі. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональна характеристика привушної слинної залози при механічній жовтяниці (експериментальне дослідження)» та отримала диплом кандидата медичних наук (шифр 14.03.01 – нормальна анатомія). Левків Мар’яна Орестівна проводить практичні заняття та читає лекції з терапевтичної стоматології українською та англійською мовами, та є автором 34 науково-педагогічних праць.

Антонишин Ірина Володимирівна у 2006 році закінчила стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. З 2008 по 2018 рік працювала на посаді асистента кафедри терапевтичної стоматології З 2018 року перебуває на посаді доцента кафедри, а також є відповідальною за роботу з іноземними студентами, лікувальну роботу на кафедрі. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості оксидативного стресу та його залежність від макро- і мікроелементного складу крові і твердих тканин зуба за умови експериментального аліментарного ожиріння » та отримала диплом кандидата медичних наук (шифр 14.04.03 – патофізіологія). Антонишин Ірина Володимирівна проводить практичні заняття та читає лекції з терапевтичної стоматології українською та англійською мовами, та є автором 34 науково-педагогічних праць.

Залізняк Марта Степанівна У 2006 році з відзнакою закінчила стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, спеціальність «стоматологія». З 2008 р. до 2010 р. працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». 26 квітня 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості лікування захворювань пародонта в умовах курортної реабілітації хворих на остеоартроз» за спеціальністю 14.01.22. – «стоматологія». З 23 травня 2013 р. по даний час – доцент кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології присвоєно у грудні 2015р.Є автором і співавтором більше 50 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на винахід, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 1 посібник. 3 січня 2017 р. по даний час - завуч кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Пацкань Людмила Олександрівна У 2006 році закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії із спеціальності стоматологія. Кандидат медичних наук з 2013 року. Кандидатська дисертація на тему «Патогенетичні особливості гепатотоксичності парацетамолу на фоні нітритної інтоксикації і методи фармакологічної корекції» за спеціальністю 14.03.04– патологічна фізіологія. З 2018 року перебуває на посаді доцента кафедри. Виконує обов'язки відповідального секретаря кафедри, а також перебуває на посаді помічника декана.

Цвинтарна Ірина Ярославівна У 2008 році закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю стоматологія. Асистент кафедри з 2010 року. Кандидат медичних наук. Медицина (14.03.04 Патологічна фізіологія), ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я Горбачевського”, Україна , Тернопіль, 2015 р. Тема дисертації: “Порушення метаболічних та імунних процесів у механізмах розвитку експериментального пародонтиту за зміненої реактивності організму”.

Серватович Ангеліна Миколаївна навчалася у Львівському Національному медичному університеті ім. Д.Галицького на стоматологічному факультеті. З 2014 року працює асистентом кафедри терапевтичної стоматології. Відповідальна на кафедрі за виховну роботу, бере активну участь у роботі та житті кафедри та університету. Працює над затвердженою темою кандидатської дисертації «Морфо-функціональні зміни печінки та нирок в пізній період краніо-скелетної травми та їх корекція методами фітотерапії». Є автором близько11 наукових праць.

Радчук Володимир Богданович у 2009 році з відзнакою закінчив Луцьку філію ТзОВ Медичний коледж «МОНАДА» за спеціальністю "Стоматологія", здобув кваліфікацію "Зубний лікар". У 2014 році закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", спеціальність "Стоматологія" PhD з 2020 року. Дисертаційна робота на тему: «Підвищення ефективності ортопедичного лікування металокерамічними конструкціями шляхом застосування різних видів одонтопрепарування» за спеціальністю 221 «стоматологія».

Древніцька Роксана Олександрівна закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» в 2015 р. З 2015 по 2017 р. працювала лікарем-інтерном на базі КЗ ТОР ТУЛ "Обласна університетська лікарня". З 2017-2021 рр. аспірант кафедри дитячої стоматології під науковим керівництвом проф. Гевкалюк Н.О. В травні 2021 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Клінічно-експериментальне обґрунтування лікування і профілактики захворювань пародонта при різній реактивності організму» за спеціальністю 221 «стоматологія». З 2021р. працює асистентом кафедри терапевтичної стоматології. Є автором близько 15 наукових праць, 2 патентів.

В свій час на кафедрі працювали асистенти Сопотницька В.В., Ковальський І.А., Придруга С.М., Мацко Н.В., Федорович О.А., Федірко Г.В., Головецька З.В., Стецюк А.М., Міняйлюк Р.М.,Чорній А.В.

кафедра Терапевтичної стоматології

вул. Чехова,3 (2019 рік)

З січня 2022 року кафедра терапевтичної стоматології переїхала в новозбудовані приміщення по вул. Олени Теліги 7.

Колектив кафедри терапевтичної стоматології (2022 рік)


Стоять зліва направо: ас.Цвинтарна І.Я., проф. Гасюк Н.В., доц.Погореціка Х.В., доц. Манащук Н.В., ас. Древніцька Р.О., доц.Пацкань Л.О., проф. Лучинський М.А., доц. Левків М.О.,ас.Радчук В.Б., лаб. Буртова Л.З., лаб. Щур Н.Г., доц. Чорній Н.В.


Новозбудовані приміщення кафедри терапевтичної стоматології (2022р.)


Клінічні зали кафедри терапевтичної стоматології (2022 )