Кафедра терапевтичної стоматології є провідною у вивченні основних стоматологічних захворювань таких як: карієс зубів, ускладнення каріозного процесу, некаріозні ураження, захворювання тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Основною метою вивчення дисципліни є підготовка кваліфікованого лікаря-стоматолога, здатного шляхом застосування основних клінічних методів, формулювати і обґрунтовувати попередній діагноз; вміти синтезувати отримані результати додаткових методів обстеження та проводити диференціальну діагностику, застосовуючи синтез даних, ставити остаточний діагноз основних стоматологічних захворювань, своєчасно виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота, визначати об'єм та комплекс місцевих стоматологічних маніпуляцій в ділянці ураження; виявляти різні клініко-морфологічні форми захворювань первинних та вторинних уражень слизової оболонки порожнини рота та їх ускладнень; проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці патології слизової оболонки ротової порожнини.

На кафедрі терапевтичної стоматології навчаються студенти ІІ-V курсів стоматологічного факультету і факультету іноземних студентів та аспіранти стоматологічного факультету.

Навчання для студентів ІІ-ІІІ курсів проводиться за «стрічковою» системою, студентів ІV - V курсів - за методикою «Єдиного дня».

На кафедрі терапевтичної стоматології викладаються наступні дисципліни:

«Пропедевтика терапевтичної стоматології»,

«Терапевтична стоматологія»,

«Сучасні аспекти стоматології»,

а також 11 вибіркових дисциплін:

2 курс

1. «Сучасне матеріалознавство в клініці терапевтичної стоматології».

2. «Художнє моделювання різних груп зубів».

3 курс

1. «Професійна гігієна порожнини рота. Відбілювання зубів».

2. «Сучасні методи лікування ускладненого карієсу» .

3. «Одонтогліфічні аспекти художньої реставрації».

4 курс

1. «Сучасні підходи до лікування захворювань пародонта».

2. «Сучасні принципи діагностичного процесу пародонтологічних пацієнтів».

5 курс

1. «Сучасні аспекти ендодонтичного лікування зубів».

2. «Естетична стоматологія- дизайн посмішки».

3. «Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики захворювань пародонта та СОПР».


Практичні заняття для студентів ІІ курсу, які вивчають пропедевтику терапевтичної стоматології, проводяться у фантомному залі кафедри, який розрахований на 12 робочих місць. Фантомний зал обладнаний інтерактивною дошкою, мультимедійним проектором, комп'ютером. У фантомному залі студенти відпрацьовують методики препарування та пломбування каріозних порожнин, замішування цементів, композитів хімічного твердіння, проводять ендодонтичні маніпуляції на фантомах.

Студенти 2 курсу проводять препарування різних груп зубів у фантомному класі ( 2018)

Доц. Пацкань Л.О. проводить практичне заняття зі студентами 2 курсу у фантомному залі (2019)

Заняття студентів ІІІ - V курсів проводяться у клінічних залах, обладнаних стоматологічними установками типу «Сатва-комбі (НВ4)», «Сатва-комбі (ТВ4)», моніторами з інтраоральними камерами. Таким чином , починаючи з ІІІ - го курсу студенти працюють зі стоматологічними хворими. Третьокурсники під наглядом викладача відпрацьовують практичні лікарські маніпуляції: проводять професійну гігієну ротової порожнини, ремінералізуючу терапію, лікування карієсу зубів.

Студенти 3 курсу під керівництвом доц. Погорецької Х.В. проводять професійну гігієну ротової порожнини (2019)

Доц. Антонишин І.В. контролює практичну роботу студентів-іноземців (2019)

Студенти 3 го курсу проводять професійну гігієну ротової порожнини за допомогою ультразвукового скейлера (2019)

Практичні заняття у кожній групі студентів ІV - V курсів проводяться впродовж одного дня з 900 до 15 00 (6 академічних годин аудиторного навантаження та 1 година самостійної роботи).

Студенти мають можливість виконати великий об’єм практичної роботи, грунтовніше опанувати практичні навички, приділити більше часу курації хворих, використовуючи сучасний стоматологічний інструментарій та апаратуру, що є важливим для удосконалення стоматологічної практики.

Під контролем викладача студенти проводять обстеження тематичних хворих, виконують лікарські маніпуляції, оформляють медичну документацію стоматологічного хворого.

Проф. Лучинський М.А. проводить практичну частину заняття зі студентами 4 курсу (2019)

Проф. Гасюк Н.В. контролює складання практичних навичок студентами 5 курсу (2020)

Студенти 5го курсу під час лікування стоматологічного хворого використовують інтраоральну камеру з трасляцією зображення на монітор (2019)

Доц. Суховолець І.О. контролює практичну роботу студентів-іноземців (2018)

Студент 5 курсу проводить лікування стоматологічного хворого, використовуючи систему кофердам (2018)

Студент 5 курсу проводить ендодонтичне лікування стоматологічного хворого, використовуючи апекслокатор (2018)

Студенти 5 курсу проводять ендодонтичне лікування стоматологічного хворого (2019)

Студенти 5 курсу проводять естетичну реставрацію, використовуючи фотокомпозити (2018, 2019, 2020)

Під час практичних занять, поряд із здобуванням різнобічних теоретичних знань з основних стоматологічних дисциплін, студенти опановують уміння практично застосовувати ці знання безпосередньо в клініці. Підсумковим етапом засвоєння практичних навичок є здача студентом об'єктивного структурованого клінічного іспиту, під час якого пропонують різні клінічні ситуації, спостерігають за діями, аналізують їх та максимально об'єктивно оцінюють знання, вміння самостійно обстежити хворого, встановити діагноз, провести лікарську маніпуляцію, надати кваліфіковану допомогу, продемонструвати навики роботи.

Проф. Лучинський М.А. та доц. Антонишин І.В. оцінюють роботу студента 3 курсу під час складання ОСКІ (2019)

Ас. Серватович А.М. оцінює роботу студента 3 курсу під час складання ОСКІ (2019)

Під час самостійної роботи студенти розбирають питання ліцензійного іспиту «Крок - 2».

Студенти 9 групи 5 курсу - підготовка до здачі ліцензійного іспиту "Крок"

(березень 2020)

Семінарська частина занять проводиться у формі дискусій, круглих столів, творчих завдань. Студенти разом із викладачем обговорюють складні питання теми, аналізують отриману під час практичних занять інформацію, проводять ділові ігри, розбирають ситуаційні задачі.

Доцент Бойцанюк С.І. проводить практичне заняття зі студентами 3 курсу (2018)

Доцент Антонишин І.В. пояснює тематику заняття студентам 3-го курсу 9 групи (2019 )

Клінічна конференція є найвищим рівнем студентської комунікації, яка присвячена узагальненню та підведенню підсумків клнінічної роботи студентів, презентації найбільш складних нетипових клінічних випадків чи рідкісних стоматологічних захворювань.

Проф. Гасюк розпочинає клінічну конференцію студентів (2019)

Студенти 5 курсу доповідають на клінічній конференції (2018-2019)

Викладачі кафедри зі студентами 5 курсу після доповідей на клінічній конференції (2019)

Лікар-стоматолог повинен не лише вміти надати висококваліфіковану стоматологічну допомогу, але і володіти нормами лікарської етики і медичної деонтології, основами комунікативного поводження з хворими, підтримання санітарно-гігієнічного режиму, досконало орієнтуватися в особливостях організаційної роботи різних лікувально-профілактичних установ, вміти грамотно вести санітарно-просвітницьку роботу. Цього можна досягнути лише шляхом безпосередньої участі в роботі усіх ланок стоматологічної служби. Саме тому на кафедрі терапевтичної стоматології організовуються різноманітні акції, семінари, тренінги для студентів.

Науково-клінічний центр «Стаміл» проводить круглий стіл для студентів 4-го, 5-го курсів стоматологічного факультету на тему «Матеріали компанії «Jen Dental», 2018 р.

Мочалов Ю. лектор-консультант науково-практичного центру «Стаміл» демонструє студентам методику розщеплення альвеолярного відростка з одномоментною імплантацією за допомогою системи «Dentinum» (Seuol, South Korea), 2018 р.

Майстер-клас у фантомному залі для студентів 4, 5 курсів по використанню фотополімерних матеріалів для художньої реставрації зубів (2018)

Навчальний тренінг для студентів 5 курсу (2019)

Щорічно кафедрою терапевтичної стоматології 11 травня проводиться акція «День здорових ясен» - це захід, спрямований на максимальне привернення уваги населення до захворювань пародонта (тканин, що утримують зуб).

«День здорових ясен» (2019)

У зв'язку з виникненням епідеміологічної ситуації в Україні, пов'язаної з COVID 19, з березня 2020 року університет перейшов на дистанційну форму навчання.

Практичне заняття у форматі дистанційного навчання (2020)

Студенти 5 курсу демонструють презентацію згідно теми індивідуальної роботи (2020)

Захист історії хвороби студентами 5 курсу при дистанційній формі навчання (2020)

Проведення онлайн іспиту для іноземних студентів третього курсу (весняний набір) (2020)

Проведення клінічної онлайн конференції серед студентів 5 -го курсу (2021 )

За підсумками 2020 року та за результатами розгляду конкурсної комісії перемогу у номінації «За відмінні успіхи у навчанні» здобула Ярина Тильчак – студентка п’ятого курсу стоматологічного факультету. (2021)