Монографії, патенти

Наукова робота

(відповідальна – к.мед.н.,доцент Гасюк Н.В.)

Наукова діяльність співробітників кафедри виконувалася у відповідності до плану наукової роботи кафедри.

Співробітниками кафедри по науковій діяльності опубліковано понад 250 друкованих праць присвячених оптимізації діагностичного процесу патології тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота шляхом застосування високо специфічних молекулярно-генетичних та імуногістохімічних методів дослідження. Опубліковані напрацювання слугують вагомим теоретичним підґрунтям для розробка патогенетичних підходів до лікування та профілактики захворювань тканин пародонта та СОПР і знайшли широке застосування при вирішенні ряду фундаментальних і прикладних завдань сучасної стоматології та впроваджені у навчально-педагогічний та лікувальний процес Вищих медичних навчальних закладів України та практичну охорону здоров’я.

На кафедрі проводяться наукові семінари за провідними тематиками.

ТЕМИ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ КАФЕДРИ

№п/п

Назва семінару

Відповідальний за проведення

1.

Студентська наукова діяльність на кафедрі терапевтичної стоматології. Форма організації на сьогодення та шляхи оптимізації

Гасюк Н.В.

2.

Дизайн наукової діяльності докторанта

Гасюк Н.В.

3.

Характеристика вимог до оформлення публікації в залежності від науково-метричних баз цитування

Гасюк Н.В.

4.

Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84

 

Лучинський М.А

 

К.мед.н., доц. Гасюк Н.В. є співвиконавцем проектів науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава) «Роль запальних захворювань зубощелепного апарату в розвитку хвороб, пов’язаних із системним запаленням», номер державної реєстрації №0112U0011538, та «Комплексне дослідження генетично обумовлених особливостей NFκβ-опосередкованої сигнальної трансдукції, що визначає розвиток хронічного системного запалення, у хворих на метаболічний синдром та цукровий діабет 2 типу» номер державної реєстрації №0111U001774. За результатами даних НДР виконавцем проведено комплексне молекулярно-генетичне дослідження по визначенню поліморфних варіантів ядерного фактора транскрипції NFκβ та виконується докторська дисертаційна робота за темою «Цитологічні і цитогенетичні особливості слизової оболонки порожнини рота людини в нормі та при запальному процесі».


Співробітники кафедри є провідними лекторами на Міжнародних конференціях студентів та молодих вчених


  

Співробітники кафедри беруть активну участь у вигляді усних та стендових доповідей у науково-практичних конференціяхДоповідає на конференції «Інноваційні технології в стоматології» к.мед.н.,доц. Гасюк Н.В. за темою «Оптимізація діагностичного процесу дерматозів із аутоімунним компонентом в стоматології»

 

Наукові здобутки викладачів кафедри терапевтичної стоматології висвітлені в наступних фахових виданнях


 

 

МОНОГРАФІЇ


Монографія

Назва

Автори

 

«Gums in normal and inflammation»

Гасюк Н.В.,

Левків М.О.

Видавництво: «LAP LAMBERT Akademik Publiching»

ISBN:978-3-659-75729-7

 


«Особливості морфологічної будови ясен в нормі та при хронічних гінгівітах»

Гасюк П.А.

Гасюк Н.В.

Видавництво: Тернопіль: «Укрмедкнига»

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Рекомендації

Назва

Автори

 

«Гематологічні показники та їх значення в практиці лікаря стоматолога»

Левицький А.П.

Скрипнікова Т.П.,

Гасюк Н.В.,

Ступак О.П.

 

«Оптимізація діагностичного процесу дерматозів із аутоімунним компонентом шляхом застосування морфологічних методів дослідження»

Гасюк Н.В.

 

«Застосування морфологічних методів дослідження у діагностиці та прогнозуванні клінічного перебігу генералізованого пародонтиту»

Гасюк Н.В.

Єрошенко Г.А.

 

 

ПАТЕНТИ


Патент

Назва

Автори

«Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту»

Гасюк Н.В.

Гасюк П.А.

«Спосіб визначення вірогідності загострень генералізованого пародонтиту за допомогою комплексного цитологічного налізу»

Гасюк Н.В.,

Єрошенко Г.А.

 

 

Викладачі кафедри в рамках роботи студентського наукового гуртка координують активну науково-дослідну діяльність студентів.

Засідання СНГ проводяться згідно плану роботи товариства. На етапах наукової діяльності студенти накопичують та синтезують первинний матеріал по виконанню наукових досліджень із різних напрямків терапевтичної стоматології та працюють згідно провідних напрямків роботи кафедри. Діяльність кафедри в даному питанні спрямована на:Кафедра терапевтичної стоматології у межах роботи студентського наукового товариства постійно проводить інтенсивний пошук форм, методів та прийомів навчання, які б формували практичні навички майбутніх фахівців.


Теоретичні здобутки гуртківців кафедри терапевтичної стоматології!!! 

 

Діяльність гуртка несе в собі, як професійну так і виховну складову!!!

 

 

 

В рамках роботи СНТ проводяться практичні майстер-класи, які дають можливість студентам набувати та вдосконалювати практичні навички із художньої реставрації.Здобутки гуртківців практичного спрямування

Співробітники кафедри проводять відбірковий тур Міжнародного конкурсу «Фахівець».

 

Високий рівень практичних навичок набутий студентами під час навчання на кафедрі терапевтичної стоматології дає можливість гідно представляти рідний навчальний заклад на Міжнародних конкурсах фахової майстерності та посідати призові місця.
Методологічні підходи, застосовані викладачами для забезпечення наукових добутків студентів мають яскраве висвітлення в методичних працях та виступах на методичних конференціях співробітників кафедри. Так, за результатами проведення відбіркового туру «Фахівець-2014» у збірнику матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної ситеми організації навчального процессу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку) опубліковано статті та тези «Особистістно-зорієнтована модель навчання як запорука поліпшення якості стоматологічної освіти майбутніх фахівців» (автори: Гасюк Н. В., Чорній Н. В.).

 

 

Перспективи роботи студентського наукового товариства кафедри висвітлені в усній доповіді «Поліпшення якості стоматологічної освіти майбутніх фахівців шляхом впровадження в традиційну систему особистістно-зорієнтованої моделі навчання» (автори: Н. В. Гасюк, Н. В. Чорній), в якій вказані оптимальні методики проведення засідань студентського наукового товариства на основі емпіричного досвіду співробітників кафедри.

Перспективи подальших досліджень гуртківців: в подальшому пріоритетними напрямками в науково-дослідній роботі студентів слугуватиме пошук морфологічних та молекулярно-генетичних пре дикторів передракових станів червоної облямівки та слизової оболонки порожнини рота.