Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

Історія кафедри.


Кафедра терапевтичної стоматології
Офіційною датою створення кафедри терапевтичної стоматології, як окремого структурного підрозділу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, є січень 2011 р., коли за наказом ректора було реорганізовано кафедру терапевтичної та дитячої стоматології на дві кафедри: терапевтичної стоматології (зав. кафедри к. мед. н., доц. Лучинський М.А.) та дитячої стоматології (зав. кафедри к. мед. н., доц. Гевкалюк Н. О.). 
Історія кафедри бере свій початок із моменту створення стоматологічного факультету, коли у січні 2006 року була створена перша профільна кафедра стоматології, на якій студенти 2 курсу стоматологічного факультету вивчали пропедевтику терапевтичної стоматології. Кафедра розміщувалась у навчальному корпусі по вул. Руській 12, очолював її проф. Черкашин С. І. У вересні 2006 року було проведено реформування кафедри стоматології та створено три профільні кафедри: пропедевтики стоматологічних дисциплін (завідувач кафедри професор Черкашин Степан Іванович), терапевтичної і дитячої стоматології (завідувач кафедри канд. мед. наук, доцент Авдєєв Олександр Володимирович, а з липня 2010 р. канд. мед. наук, доц. Гевкалюк Наталія Олександрівна), хірургічної та ортопедичної стоматології (завідувач кафедри доцент Нагірний Ярослав Петрович). З метою підвищення якості навчання студентів, підвищення рівня навчально-методичної, науково-дослідної роботи та лікувальної допомоги наказом ректора в січні 2011 р. кафедру терапевтичної та дитячої стоматології реорганізовано на дві кафедри: кафедру терапевтичної стоматології та кафедру дитячої стоматології. 

Від початку створення кафедри вона знаходиться в теоретичному корпусі університету, за адресою вул. Чехова, 3 (рис. 1). Загальна площа приміщень, на той час, складала 304,5 м2. В розпорядженні кафедри знаходилися: кабінет зав. кафедри, кімната для викладачів, стерилізаційна, 6 клінічних залів на 13 робочих місць та фантомної кімнати, які знаходяться на І поверсі корпусу. Фото 1. Теоретичний корпус університету в якому знаходиться 
кафедра терапевтичної стоматології

В 2015 р. матеріальна база кафедри розширилась за рахунок додаткових приміщень. На даний час загальна площа приміщень складає 412,7 м2. В розпорядженні кафедри знаходяться: кабінет зав. кафедри, 3 кабінети доцентів, кімната для викладачів, навчально-методичний кабінет, стерилізаційна, 2 навчальні кімнати, 6 клінічних залів на 11 робочих місць та фантомний клас на 12 робочих місць. Кафедра обладнана сучасною стоматологічною апаратурою, діагностичним інструментарієм та стоматологічними матеріалами (фото 2). Фантомний зал оснащений універсальними фантомами та стоматологічними установками (блок лікаря). Фото 2. Матеріальна база кафедри.

На протязі становлення кафедра з маленького курсу виросла в могутній науковий та навчально-педагогічний підрозділ інституту, який виконує всі основні завдання поставлені перед нею керівництвом університету. Очолює кафедру з 2011 року доктор медичних наук, професор Лучинський Михайло Антонович (фото 3). 


Фото 3. Завідуючий кафедрою д. мед. н., проф. Лучинський М.А.

Михайло Антонович закінчив з відзнакою в 1986 році стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту (ІФДМІ) і був залишений для подальшого навчання в клінічній ординатурі по спеціальності «Стоматологія» при кафедрі терапевтичної стоматології цього ж інституту (1986-1988 рр.). З 1988 р. працював на кафедрі дитячої стоматології ІФДМІ спочатку на посаді асистента, з 2000 р. – доцента, а з 2007 по 2009 рр. очолював дану кафедру. З 2000 по 2005 рр. виконував обов’язки заступника проректора з гуманітарної освіти та виховання ІДМА. У 2009-2010 рр. очолював кафедру дитячої стоматології Ужгородського національного університету і в листопаді 2010 р. на запрошення ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» очолив кафедру терапевтичної стоматології даного університету. В 1999 р. захистив дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: "Особливості профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням сучасних чинників ризику" і в 2002 р. йому присвоєно вчене звання – доцента кафедри дитячої стоматології. В 2015 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Стан стоматологічного здоров’я та адаптаційні можливості організму дітей із зубощелепними аномаліями в умовах поєднаної дії чинників антропогенного і природнього ґенезу» і в цьому ж році присвоєно вчене звання – професора кафедри терапевтичної стоматології. Михайло Антонович є співавтором двох деклараційних Патентів України на винахід, 8 деклараційних Патентів України на корисну модель, трьох навчально-методичних посібників, опублікував більше 150 наукових праць. Під його керівництвом захищена одна дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Лучинський М. А. є лікарем вищої кваліфікаційної категорії по терапевтичній стоматології. 
На даний час на кафедрі викладають 1 д-р. мед. н., проф. (зав. кафедри), 1 д-р. мед. н., доц., 5 доцентів, 7 асистентів кандидатів медичних наук та 5 асистентів без наукового ступеня. Для забезпечення навчально-педагогічного, наукового та лікувального процесів на кафедрі працюють 4 лаборанти. На кафедрі проходять навчання 3 магістранти зі спеціальності стоматологія (фото 4).


Фото 4. Колектив кафедри терапевтичної стоматології (березень 2016 р.)

І ряд (зліва направо): асистент Антонишин І.В., доц. Гасюк Н.В., доц. Залізняк М.С., зав. кафедри, проф. Лучинський М.А., доц. Бойцанюк С.І., доц. Чорній Н.В., к. мед. н. Левків М.О.
ІІ ряд (зліва направо): старший лаборант Боднарук О.Б., к. мед. н. Пацкань Л.О., к. мед. н. Суховолець І.О., к. мед. н. Шкумбатюк О.В., к. мед. н. Паласюк Б.О., к. мед. н. Погорецька Х.В., асистент Серватович А.М., магістрант Болюк Ю.В. 

Бойцанюк Світлана Іванівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології, виконує обовязки декана факультету. В університеті працює із 2006 року. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Морфофункціональний стан слинних залоз та тканин пародонта на тлі опікової хвороби”. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Науковий інтерес — захворювання тканин пародонта. Опублікувала близько 50 наукових праць, методичні рекомендації.

Чорній Наталія Володимирівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології, виконує обовязки завуча кафедри. В університеті працює із 2006 року. Свою трудову діяльність розпочинала асистентом кафедри, тоді ще дитячої та терапевтичної стоматології, коли у 2011 році кафедру реформували, залишилась на кафедрі терапевтичної стоматології. Із 2008 по 2011 р. працювала заступником декана стоматологічного факультету. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему ”Клінічне обґрунтування комбінованого застосування орального антисептика та гепатопротектора для лікування захворювань пародонта на тлі хронічного панкреатиту”. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Науковий інтерес — захворювання тканин пародонта у осіб із сопутньою патологією. Опублікувала понад 50 наукових праць, 4 патенти, методичні рекомендації.

Манащук Надія Володимирівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології. Працює в університеті з 2006 року починала - старшим лаборантом кафедри дитячої та терапевтичної стоматології, а з 2007 - асистентом. З листопада 2013 року- доцент кафедри. На кафедрі  відповідала за наукову та лікувальну роботу. З 2008 по 2011 роки виконувала обов’язки заступника декана стоматологічного факультету. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічна ефективність комбінованого застосування антисептика та імуномодулятора при лікуванні захворювань пародонта у хворих з хронічними колітами різної етіології». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Наукові інтереси –профілактика та лікування захворювань пародонта. За період роботи в університеті опублікувала більше 46 наукових праць, видала 1 інформаційний лист, 4 патенти, методичні рекомендації.

Паласюк Богдан Олегович, закінчив у 2002 р. у Івано-Франківську державну медичну академію. З березня 2009 року працює асистентом в ТДМУ імені І.Я. Горбачевського. Захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Залежність стану пародонта від психофізіологічних особливостей дітей шкільного віку. Отримані результати опубліковані у вигляді 16 наукових праць, з них 7 статтей у фахових виданнях (в тому числі 1 закордонна) та 9 тез у матеріалах наукових конгресів і конференцій. Паласюк Богдан Олегович досконало володіє сучасними методиками лікування карієсу зубів та захворювань тканин пародонта. 
Суховолець Ірина Орестівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології, кандидат медичних наук. З вересня 2010 р. працює асистентом кафедри терапевтичної стоматології в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порушення метаболічних та імунних процесів за різних типів запальної реакції в пародонті та токсичної дії адреналіну». Опублікувала 22 науково-педагогічних праці, з них 8 статей - у фахових виданнях рекомендованих ВАК, 1 стаття у закордонних виданнях. За останні 5 років опублікувала 22 друковані праці.

Гасюк Наталія Володимирівна, доцент, на кафедрі терапевтичної стоматології працює із січня 2014 року. У 2003 році закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. Із 2006 по 2013 рік працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава). Із січня 2014 року працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». Із квітня 2014 по теперішній працює доцентом кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
У лютому 2009 році при Спеціалізованій Вченій раді Д. 52.600.02 Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського МОЗ України успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональна організація ясен в нормі та при запаленні» за спеціальністю 14.03.09 – «гістологія, цитологія та ембріологія». 
У січні 2016 році при спеціалізованій Вченій раді Д 26.003.06 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Цитологічні і цитогенетичні особливості слизової оболонки порожнини рота людини в нормі та при запальних процесах». 
Автор – 175 наукових та методичних праць, 3 монографій, 1 начального посібника, 3 патентів та 3 методичних рекомендацій. 

Левків Мар’яна Орестівна у 2009 році закінчила стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. З 2011 по 2013 рік працювала на посаді старшого лаборанта кафедри терапевтичної стоматології і, за сумісництвом, асистент цієї ж кафедри, а з 2013 р. – асистент кафедри терапевтичної стоматології. З 2016 року перебуває на посаді доцента кафедри, а також є відповідальною за роботу з іноземними студентами на кафедрі. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональна характеристика привушної слинної залози при механічній жовтяниці (експериментальне дослідження)» та отримала диплом кандидата медичних наук (шифр 14.03.01 – нормальна анатомія). Левків Мар’яна Орестівна проводить практичні заняття та читає лекції з терапевтичної стоматології українською та англійською мовами, та є автором 34 науково-педагогічних праць. 

Шкумбатюк Олена Василівна, канд. мед. н., асистент кафедри. В 2009 році закінчила стоматологічний факультет Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. З вересня 2011 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри терапевтичної стоматології в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського. У травні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль мелатоніну в холінергічній регуляції серця щурів різної статі за умов адреналінового пошкодження» за спеціальністю 14.03.04 – «патологічна фізіологія». З вересня 2015 року та по даний час працює на посаді асистента кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Є автором 15 наукових праць. На кафедрі відповідальна за студентський науковий гурток. 

Серватович Ангеліна Миколаївна навчалася у Львівському Національному медичному університеті ім. Д.Галицького на стоматологічному факультеті. З 2014 року працює асистентом кафедри терапевтичної стоматології. Відповідальна на кафедрі за виховну роботу, бере активну участь у роботі та житті кафедри та університету. Працює над затвердженою темою кандидатської дисертації «Морфо-функціональні зміни печінки та нирок в пізній період краніо-скелетної травми та їх корекція методами фітотерапії».  Є автором близько11 наукових праць.

Чорній Арсеній Володимирович  закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». З 2015 року працює асистентом кафедри терапевтичної стоматології, виконує дисертаційну роботу на тему: “Клінічна ефективність комбінованого застосування антисептика та цитопротектора для лікування  захворювань пародонта у хворих на гіпотиреоз”. Є автором близько10 наукових праць, 2 патентів.

В свій час на кафедрі працювали асистенти Сопотницька В.В., Ковальський І.А., Придруга С.М., Мацко Н.В., Федорович О.А., Федірко Г.В., Головецька З.В., Стецюк А.М., Міняйлюк Р.М.
Навчальна робота кафедри (відповідальні доц. Чорній Н.В.,  ас. Левків М.О.)

Кафедра терапевтичної стоматології є провідною у вивченні основних стоматологічних захворювань їх лікуванню та профілактики таких як: карієс зубів, ускладнення каріозного процесу, некаріозні ураження, захворювання тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Кафедра забезпечена клінічними залами, оснащеними сучасним стоматологічним устаткуванням, інструментами та матеріалами. Основною метою вивчення дисципліни є підготовка кваліфікованого лікаря-стоматолога, здатного шляхом застосування основних клінічних методів, формулювати і обґрунтовувати попередній діагноз; вміння синтезувати отримані результати додаткових методів обстеження  та проводити диференціальну діагностику, застосовуючи синтез даних, ставити остаточний діагноз основних стоматологічних захворювань, своєчасно виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота, визначати обєм та принципи комплексу місцевих стоматологічних маніпуляцій в ділянці ураження; виявлення різних клініко-морфологічних форм захворювань первинних та вторих уражень слизової оболонки порожнини рота та їх ускладнень;  проводеня первинної та вторинної профілактики найбільш поширених захворювань у клініці патології слизової оболонки ротвої порожнини.
На кафедрі навчаються студенти ІІ, ІІІ, ІV, V курсів стоматологічного факультету та факультету іноземних студентів. Відповідно до затвердженого «Положення про організацію навчального процесу Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» на кафедрі студенти займаються за системою “єдиного дня” та “стрічковою” системою. Впроваджено на кафедрі Z-систему навчання, лінії практичних навичок, об'єктивний структурований клінічний іспит, комунікативні навички, що дозволяє підготувати якісно кращого спеціаліста в порівнянні з традиційною системою підготовки.
Для якісного проведення навчального процесу на кафедрі впроваджено циклову систему навчання, обладнано тематичні кімнати відповідно до циклів. У зв’язку з введенням нового навчального плану і розробленої на основі нього робочої навчальної програми, співробітниками кафедри написані і приведені у відповідність до програми, згідно кредитно-трансферної системи навчання, методичні розробки для викладачів і студентів по всіх розділах терапевтичної стоматології, підготовлені тексти та презентації лекцій, методичні матеріали по підготовці до практичних занять та лекцій, тести та ситуаційні задачі з якими студенти можуть ознайомитися на кафедрі, а також на офіційному сайті ТДМУ. 
За період проходження дисципліни студенти беруть участь в розборах клінічних ситуацій, самостійно ведуть прийом стоматологічних хворих. Постійно відвідують консультації, які проводять доцент та асистенти кафедри (фото 5). 


Фото 5. Студенти 4-го курсу під час практичного заняття по терапевтичній стоматології 
На практичних заняттях студенти розв'язують тестові завдання за програмою “Крок-1” та “Крок-2”. Виходячи з отриманих результатів, з метою належної підготовки студентів до ліцензійного іспиту регулярно проводиться тренінговий тестовий контроль за надісланими зразками із центру тестування та власним банком даних, детально розбираються можливі варіанти завдань і вибираються правильні відповіді зі студентами.

Фото 6. 
Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і є обов'язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичної навички створено всі умови студенту. Запровадження вивчення студентами комунікативних навичок дає можливість нашим випускникам вільніше спілкуватися з пацієнтами при зборі анамнезу, фізикальних методах обстеження, плануванні і прогнозуванні результатів лікування. Студентам надається можливість самостійно обстежувати пацієнта, проводити діагностику і складати план лікування. Лікувальні ж маніпуляції він виконує після узгодження з викладачем діагнозу, обгрунтуванням вибору і детального обговорення методу лікування. 
Студенти спільно із викладачами (доц. Бойцанюк С.І. та проф. Лучинський М.А.) проводять
Під час практичних занять, поряд із здобуванням різнобічних теоретичних знань з основних стоматологічних дисциплін, студенти опановують уміння практично застосовувати ці знання безпосередньо в клініці. Підсумковим етапом засвоєння практичних навичок є здача студентом об'єктивного структурованого клінічного іспиту, під час якого пропонують різні клінічні ситуації, спостерігають за діями, аналізують їх та максимально об'єктивно оцінюють знання, вміння самостійно обстежити хворого, встановити діагноз, провести лікарську маніпуляцію, надати кваліфіковану допомогу, продемонструвати навики роботи.
Лікар-стоматолог повинен не лише вміти надати висококваліфіковану стоматологічну допомогу, але і володіти нормами лікарської етики і медичної деонтології, основами комунікативного поводження з хворими, підтримання санітарно-гігієнічного режиму, досконало орієнтуватися в особливостях організаційної роботи різних лікувально-профілактичних установ, вміти грамотно вести санітарно-просвітницьку роботу. Цього можна досягнути лише шляхом безпосередньої участі в роботі усіх ланок стоматологічної служби. Фото 7. Випускники стоматологічного факультету під час здачі випускного державного іспиту.
Наукова робота (відповідальні доц.. Гасюк Н.В., ас. Шкумбатюк О.В.).
Наукова робота.
Провідні наукові напрямки дослідження колективу кафедри спрямовані на вивчення етіології та патогенезу, а також оптимізацію лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань. Співробітниками проводилось вивчення питань епідеміології стоматологічних захворювань у пацієнтів різних вікових та етнічних груп, мешканців регіонів в умовах поєднаної дії чинників антропогенного і природнього ґенезу (М.А. Лучинський). 
Клінічно, морфологічно та молекулярно-генетично доведено роль поліморфізму гену ядерного фактора транскрипції NF-κB1, у патогенезі генералізованого пародонтиту. На основі отриманих даних запропоновано комплексний, індивідуально орієнтований алгоритм обстеження пародонтологічних пацієнтів (Н.В. Гасюк). 
В роботах співробітників кафедри дістала подальшого розвитку проблематика морфофункціонального стану слинних залоз та тканин пародонта на тлі опікової хвороби та при хронічної жовтяниці (С.І. Бойцанюк, М.О. Левків). 
Клінічно обґрунтоване комбіноване застосування оральних антисептиків, гепатопротекторів та імуномолуляторів для лікування захворювань пародонта на тлі хронічного панкреатиту та коліту (Н.В. Чорній, Н.В. Манащук). 
Експериментально обгрунтовані патогенетичні механізми порушення метаболічних та імунних процесів за різних типів запальної реакції в пародонті та токсичної дії адреналіну та тіатріазоліну (І.О. Суховолець, Х.В. Погорецька). В експерименті встановлено роль мелатоніну в холінергічній регуляції серця різної статі за умов адреналінового пошкодження (О.В. Шкумбатюк). Значна увага на кафедрі приділяється розробці та впровадженню в практичну стоматологію нових методів діагностики і лікування патології тканин пародонта «Спосіб визначення вірогідності загострень генералізованого пародонтиту за допомогою комплексного цитологічного аналізу» (Н.В. Гасюк) та «Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту» (Н.В. Гасюк), «Спосіб лікування або профілактики захворювань тканин пародонту у дітей, які проживають на територіях, забруднених ксенобіотиками» (М.А. Лучинський) та «Спосіб профілактики або лікування карієсу зубів у дітей, які проживають на територіях забруднених ксенобіотиками» (М.А. Лучинський).
Написані та впроваджені в практичну охорону здоров’я наступні видання:
1. Методичні рекомендації:
Гематологічні показники та їх значення в практиці лікаря-стоматолога (О.П. Ступак, А.П. Левицький, Т.П. Скрипнікова, Н.В. Гасюк).
Застосування морфологічних методів дослідження в діагностиці дерматозів із аутоімунним компонентом у стоматології (Н.В. Гасюк).
Застосування морфологічних методів дослідження у діагностиці та прогнозуванні клінічного перебігу генералізованого пародонтиту (Н.В. Гасюк, Г.А. Єрошенко).
2. Інформаційні листи:
Метод діагностики порушень кальцієвого обміну у дітей з екопатологією (М.А. Лучинський, О.З. Гнатейко, Н.С. Лук’яненко, Н.Р. Кеч, С.О. Печеник , Г.С. Чайковська ).
Спосіб профілактики та лікування карієсу зубів у дітей, які проживають на територіях забруднених ксенобіотиками (М.А. Лучинський, В.М. Лучинський Ю.І. Лучинська, О. І. Остапко, М. Л.Шемелько).
Спосіб лікування та профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях (М.А. Лучинський, В.М. Лучинський Ю.І. Лучинська, В.Б. Петрунів, М.Л. Шемелько).
Спосіб профілактики та лікування захворювань тканин пародонту у дітей, які проживають на територіях забруднених ксенобіотиками (М.А. Лучинський, В.М. Лучинський Ю.І. Лучинська, О.І. Остапко, М.Л.Шемелько).
3. Нововведення: 
Спосіб визначення вірогідності загострень генералізованого пародонтиту за допомогою комплексного цитологічного аналізу (Н.В. Гасюк, П.А. Гасюк). 
Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту (Н.В. Гасюк, Г.А. Єрошенко, С.Б. Герасименко, П.А. Гасюк, В.Б. Радчук). 
За результатами наукових досліджень співробітники кафедри опублікували понад 450 друкованих праць присвячених оптимізації діагностичного процесу та лікуванню твердих тканин зубів, патології тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота шляхом застосування високо специфічних молекулярно-генетичних та імуногістохімічних методів дослідження. Опубліковані напрацювання слугують вагомим теоретичним підґрунтям для розробка патогенетичних підходів до лікування та профілактики захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота і знайшли широке застосування при вирішенні ряду фундаментальних і прикладних завдань сучасної стоматології та впроваджені у навчально-педагогічний та лікувальний процес Вищих медичних навчальних закладів України та практичну охорону здоров’я. 
Співробітники кафедри є провідними лекторами на Міжнародних конференціях студентів та молодих вчених, зроблено понад 35 доповідей у науково-практичних конференціях. 

Фото 8. Участь у відкритому лекторії  доцента кафедри Гасюк Н.В.
(м.Ужгород, 2015р.).


Фото 9. Асистент Шкумбатюк О.В. доповідає результати наукової роботи 
(м.Тернопіль, 2015)
Результати напрацювань оприлюднено в монографіях «Gums in normal and inflammation» (N. Gasyuk, I. Popovich, M. Levkiv) «Морфо- і гістогенез основних стоматологічних хвороб» (П.А. Гасюк, П.А. Гасюк, С.І. Данильченко, Н.В. Гасюк), та навчальних посібниках «Особливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах» (Н.В. Гасюк, П.А Гасюк.)
Кафедра поповнилась працівниками із числа наших випускників: Шкумбатюк О.В. (випуск 2009 р.), Яворська-Скрабут І.В. (випуск 2009 р.), Міц І.Р.,(випуск 2012 р.) Лящинська Н.М. (випуск 2009 р.), Чорній А.В.(випуск 2014 р.).
Таким чином за 10 років існування кафедри співробітниками захищено 2 докторських та 12 кандидатських дисертацій, заплановано 5 кандидатських дисертаційних робіт та надруковано понад 450 статей, 2 монографії, 1 навчальний посібник. 
На кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток, де студенти під керівництвом асистентів кафедри проводять наукові дослідження, проводять обговорення результатів дослідження. На етапах наукової діяльності студенти накопичують та синтезують первинний матеріал по виконанню наукових досліджень із різних напрямків терапевтичної стоматології та працюють згідно провідних напрямків роботи кафедри. Діяльність кафедри в даному питанні спрямована на розкриття теоретичного, практичного потенціалу студентів та розвиток творчих здібностей.
Кафедра терапевтичної стоматології у межах роботи студентського наукового товариства постійно проводить інтенсивний пошук форм, методів та прийомів навчання, які б формували практичні навички майбутніх фахівців. Студенти стоматологічного факультету приймають участь в наукових конференціях, зокрема щорічних Міжнародних конференціях студентів і молодих вчених у м. Тернополі та м. Полтаві, м. Ужгород на Всеукраїнських стоматологічних конференціях. 

Фото 10. Студенти 5 курсу Олена Присяжнюк та Юлія Козуб разом із науковим керівником доц. Гасюк Н.В. на студентській науково-практичній конференції 
(м. Ужгород, 2016)
В рамках роботи СНТ проводяться практичні майстер-класи, які дають можливість студентам набувати та вдосконалювати практичні навички із художньої реставрації.  

Фото 10. Майстер-класи для студентів 5 курсу 
З 2008 року студенти приймають участь в наукових конференціях студентів і молодих вчених та конкурсах на кращу практичну роботу - «Фахівець року». Високий рівень практичних навичок набутий студентами під час навчання на кафедрі терапевтичної стоматології дає можливість гідно представляти рідний навчальний заклад на Міжнародних конкурсах фахової майстерності та посідати призові місця.
Наукові досягнення співробітників кафедри стали можливими завдяки тісній інтеграції із фундаментальним кафедрами (гістології, патоморфології, патологічної фізіології) та іншими вузами (Науково дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, м. Полтава), що слугує теоретичним та експериментальним підгрунтям для розробки діагностичних та лікувальних маніпуляцій у стоматології та є невід’ємною складовою у формуванні особистості молодих фахівців. 
Лікувальна робота кафедри (відповідальна ас. Антонишин І.В.)
Колективом кафедри забезпечується планова консультативна і лікувальна робота серед населення м. Тернополя та Тернопільської області. Працівники кафедри активно співпрацюють з практичною охороною здоров’я, шляхом підготовки кадрів, впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування стоматологічних захворювань. Співробітники кафедри впроваджують сучасні методики лікування карієсу зубів і його ускладнень, захворювань СОПР та пародонту, використовуються сучасні матеріали, засоби і методи ендогенної і екзогенної профілактики карієсу зубів.
Лікувальна робота проводиться у 6 клінічних залах на 11 стоматологічних установках. Асистенти кафедри, студенти проводять безкоштовний прийом пацієнтів декретованих груп населення.

Фото 11.Студенти під час прийому пацієнтів

Крім того, викладачі залучаються до профілактичних оглядів працівників та студентів університету. Працівниками кафедри широко впроваджуються в практику закладів охорони здоров’я нові методики діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань:
1. Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит.
2. Спосіб фіксації мембрани при лікуванні генералізованого пародонтиту методом направленої тканинної регенерації.
3. Спосіб лікування хворих з запальними та запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонту на тлі хронічного панкреатиту.
4. Спосіб лікування хворих з запальними та запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонту на тлі хронічного коліту
5. Спосіб лікування хворих з запальними та запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонту на тлі остеоартрозу
6. Використання адгезивних систем 7 покоління при пломбуванні зубів пломбувальними матеріалами світлового твердіння.
7. Спосіб визначення рівня стоматологічного здоров’я.
8. Спосіб визначення індивідуального рівня інтенсивності карієсу зубів.
На кафедрі терапевтичної стоматології активно впроваджується така форма підготовки молодих спеціалістів, як наставництво. За кожним молодим спеціалістом закріплені досвідчені викладачі, які проводять з ними постійну роботу по підвищенню професійного рівня, читають лекції та проводять круглі столи по основним проблемам терапевтичної стоматології, по сучасним методам лікування та діагностики стоматологічних захворювань. 
Виховна робота (відповідальна ас. Серватович А.М.)
Виховна робота на кафедрі реалізовується шляхом спільної навчальної, наукової, творчої діяльності колективу кафедри та студентів. Значну увагу колектив кафедри приділяє вихованню майбутніх спеціалістів, залучаючи їх до науково-дослідної роботи, участі у конференціях, виставках та конкурсах.

Викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні фахівцями стоматологічного факультету науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології», яка відбулася на базі конгрес-центру навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина”.Доц. Бойцанюк С.І., ас. Шкумбатюк О.В., доц. Федірко Г.В., доц. Чорній Н.В. 
на науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології»

Студенти кураторських груп на практичному майстер-класі “STYLE ITALIANO“ що організований  зусиллями кафедр ортопедичної та терапевтичної стоматології, а саме доц. Гасюк П.А. та доц. Гасюк Н.ВВикладачі кафедри доц. Бойцанюк С.І., ас. Серватович А.М. разом з кураторськими групами активні учасники благодійної акції

Доц. Бойцанюк на благодійному ярмарку ТДМУ.


Доц. Чорній Н.В., доц. Левків М.О., ас. Чорній А.В., ас. Серватович А.М.
на XIII міжнародній стоматологічній виставці "ДЕНТАЛ -УКРАЇНА-2015Студенти та викладачі кафедри відвідали XIII міжнародну стоматологічну виставку "ДЕНТАЛ -УКРАЇНА-2015"Ас. Антонишин І.В. та студент 5 курсу активні учасники акції «Скринька хоробрості

Студенти та викладачі кафедри долучились до акції «Скринька хоробрості» в рамках проекту «Повернемо щасливе дитинство онкохворим дітям»


Ас. Серватович А.М. доступно пояснила, як правильно чистити зубки, щоб зберегти їх здоровими для дітей з навчально-реабілітаційного центру.

Асистент кафедри терапевтичної стоматології Ангеліна Серватович, відвідала Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр, щоб привітати дітей зі святом Святого Миколая.


Викладачі та студенти кураторських груп беруть активну участь в організації свята «День Здоров’я»


Студенти кураторських груп учасники акції «День Здоров’я»


Співавтори збірки « Явір» - асистент кафедри Серватович А.М. та студент  3 курсу Younes Hanafi із заступником декана факультету іноземних студентів О.В. Покришко.


Ас. Серватович А.М. нагороджена за поетичні здібності та активну
 участь в гуртку « Тернополяни» 

Вболіваємо за команду ТДМУ на Віденському баліДозвілля кафедри

Перспективи розвитку кафедри на 2012-2017рр.
1. Перехід кафедри в нове реставроване приміщення по вул. Пирогова 16а.
2. Покращення матеріально-технічного забезпечення: обладнання навчальних кімнат сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою (ендодонтичний мікроскоп, апарат Вектор,  апарат для відбілювання зубів Boyond,  радіовізіограф  SOPIX 2system).
3. Створення та обладнання кабінету функціональної діагностики, фізіотерапевтичного та рентгенологіного кабінетів, де будуть проводитись дослідження на сучасній апаратурі.
4. Створення на базі кафедри інформаційно-консультативного підрозділу, який буде проводити підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів-терапевтів та надавати їм кваліфіковану професійну допомогу.
5. Покращити якісний склад викладачів кафедри. На кафедрі будуть працювати 1 доктор медичних наук та більше половини кандидатів медичних наук, доцентів.
6. Впровадження викладання дисципліни по кредитно-модульній системі навчання, де передбачається надавати більше самостійності студентам у досягненні професійних навичок на основі сучасних методів і методик викладання, віртуальних навчальних компютерних програм.
7. Для покращення навчальної роботи впровадження в навчальний процес телекомунікаційних технології, обладнання клінічних залів та навчальних кімнат відеокамерами та внутрішньоротовими камерами, телевізорами.
8. Створення на базі кафедри компютерного класу та бібліотеки. 

Кафедра терапевтичної стоматології – підрозділ Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, який вирішує основні завдання, покладені перед ним адміністрацією вузу, по підготовці лікарів-стоматологів з терапевтичної стоматології, проведенням наукових досліджень в своїй галузі, надання лікувально-профілактичної та консультативної допомоги населенню м. Тернополя та області.


Начало формы
Конец формы
   З початку заснування кафедри наукові дослідження співробітників кафедри спрямовані на вивчення етіології та патогенезу, а також оптимізації лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань. На кафедрі заплановано 5 кандидатських дисертацій. 
За останні 5 років співробітниками кафедри захищено 12 кандидатських., 2 докторські та заплановано 5 кандидатських дисертаційних робіт. Кафедра поповнилась працівниками із числа наших випускникі: Шкумбатюк О.В. (випуск 2009 р.), Яворська-Скрабут І.В.(випуск 2009 р.), Міц І.Р.,(випуск 2012 р.) Лящинська Н.М.(випуск 2009 р.), Чорній А.В.(випуск 2014 р.).
Співробітниками опубліковано понад 250 друкованих праць присвячених оптимізації діагностичного процесу патології тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота шляхом застосування високо специфічних молекулярно-генетичних та імуногістохімічних методів дослідження. Опубліковані напрацювання слугують вагомим теоретичним підґрунтям для розробка патогенетичних підходів до лікування та профілактики захворювань тканин пародонта та СОПР і знайшли широке застосування при вирішенні ряду фундаментальних і прикладних завдань сучасної стоматології та впроваджені у навчально-педагогічний та лікувальний процес Вищих медичних навчальних закладів України та практичну охорону здоров’я. Однією із форм наукової діяльності підрозділу є наукові семінари для викладачів за провідними тематиками. Співробітники кафедри є провідними лекторами на Міжнародних конференціях студентів та молодих вчених,  берутьактивну участь  у науково-практичних конференціях. Неодноразово наукові здобутки викладачів кафедри представлялись на міжнародних з’їздах, симпозіумах, конференціях. 

Фото 8. Зав. кафедри доц. Лучинський М.А. на конференції в м. Київ.
Кожний рік працівники кафедри беруть активну участь в підготовці і проведенні науково-практичних конференцій по стоматології, які проводяться на базі ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», де виступають з науковими доповідями та приймають участь в наукових дискусіях.

Фото 9. Асистент Щуцька Г.В. докладає результати наукової роботи
 на науково-практичній конференції
На кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток, де студенти під керівництвом асистентів кафедри проводять наукові дослідження, проводять обговорення результатів дослідження. На етапах наукової діяльності студенти накопичують та синтезують первинний матеріал по виконанню наукових досліджень із різних напрямків терапевтичної стоматології та працюють згідно провідних напрямків роботи кафедри. Діяльність кафедри в даному питанні спрямована на розкриття теоретичного, практичного потенціалу студентів та розвиток творчих здібностей.
Кафедра терапевтичної стоматології у межах роботи студентського наукового товариства постійно проводить інтенсивний пошук форм, методів та прийомів навчання, які б формували практичні навички майбутніх фахівців.Студенти стоматологічного факультету приймають участь в наукових конференціях, зокрема щорічних Міжнародних конференціях студентів і молодих вчених у м. Тернополі та м. Полтаві, на Всеукраїнських стоматологічних конференціях. 

В рамках роботи СНТ проводяться практичні майстер-класи, які дають можливість студентам набувати та вдосконалювати практичні навички із художньої реставрації З 2008 року студенти приймають участь в наукових конференціях студентів і молодих вчених та конкурсах на кращу практичну роботу - «Фахівець року».
Співробітники кафедри проводять відбірковий тур Міжнародного конкурсу «Фахівець».


Студенти Козир І. та Скакун К. за особливі успіхи в навчанні та активну науково-дослідну роботу отримували стипендію Президента України та Кабінету Міністрів, студентка Гарасимів О.І. отримувала академічну стипендію імені М.С. Грушевського. Високий рівень практичних навичок набутий студентами під час навчання на кафедрі терапевтичної стоматології дає можливість гідно представляти рідний навчальний заклад на Міжнародних конкурсах фахової майстерності та посідати призові місця.Студенти Гладій Вадим та Смола Інна готуються до конкурсу професійної майстерності студентів “Фахівець” 
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 2 грудня 2011 року в І семестрі 2011/12 навчального року стипендії Президента України отримує п’ятикурсниця стоматологічного факультету Надія Станчева.